نــام فــروشگــاه مـدیــریت آدرس 
کالای بــرق فــردوس ۱علیرضـا حـاتمـی تهران – لاله زار جنوبی 
کالای بـرق یکتـــاحسـن دریـا باریتهران – لاله زار جنوبی 
کالای برق اوستـا – فردوس ۳یحیـی حـاتمـی نهران – لاله زار جنوبی
 کابلکــو مجتبی نصیـر زاده نهران – لاله زار جنوبی
سـاطــع الکتـریک محمـد بختیـاری تهران – لاله زار شمالی 
مهندسی برق پاسارگادسعید ختـا و ختنشهرک صنعتی چهاردانگه
بـرق و صنعت پـارسـه خـانجـانـی  – درزیشهرقدس-
کالای بـرق جـابـر اسماعیلی جـابـر اسماعیلـیاسلامشهر – 
کالای بـرق قبــادی علیـرضا قبــادی همدان-
بـازرگانی ستاره صنعت غرب محسن محمودی کردستان – سقز 
پیشگـام الکتــریک ساعد باقـرپسندی ساری –
صنایع روشنـایـی نـورگستـر جلــــوهبیرجند –
آقای مهردادیانمهـــردادیان بیرجند
کالای بــرق کهنــی رضـا کهنــی اردبیل – 
الکتــرو تــوان افـزا جلال ولـی پــورتبریز –
کالای برق و صنعت اروند رضا غیبی اهواز
کالای برق ارس ایمان زینلی اراک –
کالای برق ایران صنعتمهران اشفاق اصفهان –