نــام فــروشگــاه مـدیــریت آدرس شماره تلفن
برق و صنعت تاریخمحمد دست قشنگتهران -لاله زار جنوبی۰۲۱۳۳۹۴۶۷۸۴
کالای بـرق یکتـــاحسـن دریـا باریتهران – لاله زار جنوبی 02133115095
 کابلکــو مجتبی نصیـر زاده نهران – لاله زار جنوبی۰۲۱۳۳۵۳۰۰۸۲
الکتروکهرباشهرام بشیریتهران-لاله زار شمالی۰۲۱۶۶۷۵۸۲۲۹
مهندسی برق پاسارگادسعید ختـا و ختنشهرک صنعتی چهاردانگه ۰۲۱۵۵۲۷۴۴۲۶
بـرق و صنعت پـارسـه خـانجـانـی  – درزیشهرقدس-۰۲۱۴۶۸۷۰۳۴۶
الکترو امینبوربورشهریار۰۲۱۶۵۲۵۵۳۳۶
کالای بـرق قبــادی علیـرضا قبــادی همدان-۰۸۱۳۲۵۱۰۴۷۹
بـازرگانی ستاره صنعت غرب محسن محمودی کردستان – سقز 09120035967
پیشگـام الکتــریک ساعد باقـرپسندی ساری –۰۱۱۳۳۲۵۶۸۶۶
صنایع روشنـایـی نـورگستـر جلــــوهبیرجند –۰۵۶۳۲۲۲۶۵۲
آقای مهردادیانمهـــردادیان بیرجند۰۹۱۵۳۶۳۹۷۱۱
کالای بــرق کهنــی رضـا کهنــی اردبیل – 04533631800
کالای برق معراجخوبیاریشیراز۰۷۱۳۲۳۰۳۱۹۰
کالای برق و صنعت اروند رضا غیبی اهواز۰۶۱۳۲۲۰۲۵۷۱
کالای برق الکترولوکسرسول سیدیبناب-آذربایجان شرقی۰۴۱۳۷۷۳۲۶۹۰
کالای برق ارس ایمان زینلی اراک –۰۹۱۸۶۲۰۱۷۳۷
پخش الکتراحمیدرضا هادیقم۰۹۱۶۸۴۷۷۱۲۷