نــام فــروشگــاه مـدیــریت آدرس شماره تلفن
کالای بـرق یکتـــاحسـن دریـا باریتهران – لاله زار جنوبی 02133115095
بـرق و صنعت تاریخمحمد دست قشنگتهران – لاله زار جنوبی۰۲۱۳۳۹۴۶۷۸۴
 کابلکــو مجتبی نصیـر زاده نهران – لاله زار جنوبی۰۲۱۳۳۵۳۰۰۸۲
الکتروکهرباشهرام بشیریتهران-لاله زار شمالی۰۲۱۶۶۷۵۸۲۲۹
مهندسی برق پاسارگادسعید ختـا و ختنشهرک صنعتی چهاردانگه ۰۲۱۵۵۲۷۴۴۲۶
بـرق و صنعت پـارسـه خـانجـانـی  – درزیشهرقدس۰۲۱۴۶۸۷۰۳۴۶
الکترو امینبوربورشهریار۰۲۱۶۵۲۵۵۳۳۶
کالای بـرق قبــادی علیـرضا قبــادی همدان۰۸۱۳۲۵۱۰۴۷۹
الکترو کوششارسلان بصیررشت۰۱۳۳۳۲۳۵۷۵۷
بـازرگانی ستاره صنعت غرب بهروز کریم پورکردستان – سقز 09120449699
الکترو ولی زادهولی زادهخوی۰۹۱۴۴۸۸۶۲۵۳
الکتریکی فقه بوکانیفقه بوکانیبوکان۰۹۳۷۰۱۲۹۳۵۸
پیشگـام الکتــریک ساعد باقـرپسندی ساری ۰۱۱۳۳۲۵۶۸۶۶
برق و صنعت شادیشادیکامیاران۰۹۱۲۸۴۳۸۱۱۹
صنایع روشنـایـی نـورگستـر جلــــوهبیرجند ۰۵۶۳۲۲۲۶۵۲
برق و صنعت خضرنیاخضرنیاسردشت۰۹۱۴۱۶۷۳۲۵۷
برق و صنعت تابشتابشاستهبان۰۹۱۷۱۳۱۸۲۰۴
برق و صنعت ملک زادهملک زادهبندرگناوه۰۹۱۷۷۷۶۶۷۱۶
کالای بـرق حسینیحسینیجوانرود۰۹۱۸۸۳۶۱۰۷۰
کالای بـرق میرزاییمیرزاییجوانرود۰۹۱۸۲۳۵۹۵۸۹
کالای بـرق رستاکجوانمردآستانه اشرفیه۰۹۳۷۱۶۶۵۳۰۸
کالای بـرق طورانیطورانیاراک۰۹۱۲۹۲۱۲۵۳۳
الکتریکی سعیدیسعیدیبرازجان۰۹۳۸۸۴۵۶۲۲۳
کالای بـرق عباسیانعباسیانبادرود۰۹۱۳۳۶۲۱۱۹۸
الکتریکی فلاحفلاحهمدان۰۹۳۳۸۱۱۰۳۷۸
کالای بـرق محمدیمحمدیسنندج۰۹۱۸۹۸۱۷۲۶۵
برق و صنعت مجیدجلیلی فرکرمانشاه۰۹۱۸۵۵۷۷۷۷۰
ستاره صنعت غربتارتارمریوان۰۹۱۸۳۷۳۷۲۵۶
کالای بـرق مهرجومهرجوقروه۰۹۱۸۶۳۶۸۶۰۱
الکتریکی تابشمهندس شعبانیقروه درجزین۰۹۱۸۹۰۷۶۱۲۷
آقای مهردادیانمهـــردادیان بیرجند۰۹۱۵۳۶۳۹۷۱۱
کالای بــرق کهنــی رضـا کهنــی اردبیل ۰۴۵۳۳۶۳۱۸۰۰
کالای برق معراجخوبیاریشیراز۰۷۱۳۲۳۰۳۱۹۰
کالای برق و صنعت اروند رضا غیبی اهواز۰۶۱۳۲۲۰۲۵۷۱
کالای برق الکترولوکسرسول سیدیبناب-آذربایجان شرقی۰۴۱۳۷۷۳۲۶۹۰
کالای برق ارس ایمان زینلی اراک ۰۹۱۸۶۲۰۱۷۳۷
پخش الکتراحمیدرضا هادیقم۰۹۱۶۸۴۷۷۱۲۷
بازرگانی تک رساشکیباییاصفهان۰۳۱۳۲۳۴۲۹۹۲