استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن

سیمکشی شبکه

استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن

استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن یک ساختمان :

انجمن صنعت ارتباطات از راه دور(TIA)  و انجمن صنعت الکترونیک (EIA) یک سری استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن برای ارتباط های تلفنی و شبکه های کامپیو تری در یک ساختمان تجاری را تعریف کردند.

هدف از طرح این استاندارد ها ایجاد یک سری خصوصیات مشترک برای کابل های داده ای – صوتی و ویدئویی در یک ساختمان می باشد

تا برای کاربران و مالکان آن کیفیت قابل انعطاف- ارزش و عملکرد در ارتباطاتشان مهیا گردد

به گو نه ای که به کارخانجات مجوز می دهند تا تجهیزاتی را که عملکرد متقابل نسبت به یکدیگر دارند تولید کنند.

کاربردی ترین این استانداردها

استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن

TIA/EIA-568-A :

برای کابل داده ای – صوتی و ویدئویی در ساختمان تجاری

TIA/EIA-56q:

برای نواحی و مسیر هایی که دارای رسانه های مخابراتی در یک ساختمان هستند.

TIA/EIA-606:

برای طراحی و مدیریت زیر ساختار ارتباطات مخابراتی

TIA/EIA-607:

برای نیاز های نصب در زمین و محکم سازی تجهیزات و کابل کشی مخابرات.

این استاندارد ها قوانین و محدودیت هایی برای هر قسمت از ارتباطات تلفنی و ساختار های شبکه ای در یک ساختمان تعریف می کنند.

استاندارد ها این زیر ساخت را به یک سری مناطق و انواع سیم کشی تعریف شده در درون یک ساختمان تقسیم می کنند. این تعاریف عبارتند از:

امکانات ورودی:

سرویسهای مخابراتی و یا اسکلت بندی کمپ وارد ساختمان می شود.

اتصالات عرضی اصلی:

امکانات مرزی درون یک ساختمان که تمام اتاق های تجهیزات از طریق سیم کشی اسکلت بندی به آن متصل می شوند.

همچنین ممکن است یک اتصال عرضی اصلی برای یک فضای باز وجود داشته باشد

که تمام اتصالات عرضی را مرتبط سازد.

سیم کشی اسکلت بندی:

این سیم کشی سریع است و داغرای وظیفه سنگینی ست

معمو لا به طور عمودی از اتصالات عرضی اصلی به اتاق های تجهیزات در یک ساختمان یا بین اتصالات عرضی اصلی در فضای باز وصل می شود.

اتاق های تجهیزات:

محل هایی که در هر اتاق ساختمان تعیین شده تا اتصالات بین سیم کشی اسکلت بندی ( که به اتصالات عرضی اصلی کشیده شده است ) و سیم کشی افقی ( که به سمت اتاق های ارتباطات تلفنی کشیده شده است) را برقرار می کند.

سیم کشی افقی:

مرحله دوم سیم کشی معمولا از طریق سقف و اتاق های تجهیزات به اتاق های ارتبا طات تلفنی می باشد

به خوبی مرحله سوم سیم کشی است

که در عرض یک سقف و پایین دیوار از اتاق های ارتباط تلفنی به خروجی دیوار کشیده می شود.

اتاق های ارتباط تلفنی:

محل هایی که در چندین اتاق از یک ساختمان تعیین شده است

گروه ها و اداره های مجاور را سرویس دهی می کنند

ارتباطی بین سیم کشی افقی اتاق های تجهیزات و سیم کشی افقی خروجی منفرد دیوار برقرار می کند.

سیم کشی محیط کار:

قطعات خارجی (نه در دیوار یا سقف) و سیم کشی که یک ارتباط بین آخرین سیم کشی افقی در خروجی دیوار و کامپیو تر یا قطعات دیگر متصل شده به شبکه را بر قرار می کند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button