بایگانی برچسب: تلفن

استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن

سیمکشی شبکه

استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن یک ساختمان : انجمن صنعت ارتباطات از راه دور(TIA)  و انجمن صنعت الکترونیک (EIA) یک سری استانداردهای سیمکشی شبکه و تلفن برای ارتباط های تلفنی و شبکه های کامپیو تری در یک ساختمان تجاری را تعریف کردند. هدف از طرح این استاندارد ها ایجاد یک سری […]

Call Now Button